เอนทิตี้ (ENTITY)

เอนทิตี้  (ENTITY)
เอนทิตี้  (ENTITY)  หมายถึง  ชื่อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เปรียบเสมือนคำนาม  อาจได้แก่  คน  สถานที่  สิ่งของ  การกระทำ  ซึ่งต้องการจัดเก็บข้อมูลไว้  เช่น เอนทิตี้ของลูกค้า เอนทิตี้ของพนักงาน เป็นต้น  บางเอนทิตี้อาจจะไม่มีความหมายเลย  หากขาดเอนทิตี้อื่นในฐานข้อมูล  เช่น  เอนทิตี้ประวัตินักสึกษาจะไม่มีความหมาย  หากปราศจากเอนทิตี้นักศึกษา  เพราะจะไม่ทราบว่าเป็นประวัติของนักศึกษาคนใด 
                แอททริบิวต์  (ATTRIBUTE) หมายถึง รายละเอียดข้อมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติของเอนทิตี้หนึ่ง ๆ  เช่น เอนทิตี้นักศึกษา ประกอบด้วย แอททริบิวต์รหัสนักศึกษา   ชื่อนักเรียนศึกษา  ที่อยู่นักศึกษา  เป็นต้น
    บางเอนทิตี้ก็ยังประกอบด้วยข้อมูลหลายส่วน  กลายแอททริบิวต์ย่อยมารวมกัน  เช่น 
                แอททริบิวต์ที่อยู่นักศึกษา  ประกอบด้วย  บ้านเลขที่   ถนน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด  ดังนั้น
                แอททริบิวต์ที่อยู่นักศึกษาจึงเป็น  แอททริบิวต์ผสม   (COMPOSITE  ATTRIBUTE)
                บางแอททริบิวต์ก็อาจจะไม่มีค่าของตัวมันเอง  แต่จะสามารถหาค่าได้จากแอททริบิวต์อื่น  เช่น  แอททริบิวต์อายุ   อาจคำนวณได้จาก  แอททริบิวต์วันเกิด  ลักษณะเช่นนี้จึงอาจเรียกแอททริบิวต์อายุว่าเป็น  แอททริบิวต์ที่แปรผลค่ามา  (DERIVED  ATTRIBUTE)